Regulament concurs nutribullet 18.12.2022-21.12.2022

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

Concurs Instagram “Parteneriat nutribullet & Adina Nanes”

18.12.2022 – 21.12.2022

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitară “Parteneriat nutribullet & Adina Naneș” (“Campania”) este organizată

şi desfăşurată de către SC DE’LONGHI ROMANIA SRL, SRL (numită in prezentul regulament

‘’Organizatorul’’), cu sediul in Str. Leonardo da Vinci nr.1, Jucu – Herghelie, Jud. Cluj, înregistrată în

Registrul Comertului sub nr. J12/43/11.01.2012, având CUI RO29527204, cont bancar RO36 CITI 0000

0007 5575 0018, deschis la Citibank Europe PLC, Dublin – Filiala Cluj Napoca.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului

regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în

România, pe pagina de Instagram https://instagram.com/adina_nanes .

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea în mod public a modificărilor

respective prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost

facut public anterior, precum şi prin notificarea autorităţilor competente, după caz, dacă modificările

efectuate necesită o astfel de notificare.

1.5. Consolidarea bazelor de date ale participantilor la campanie, respectiv exportul comentariilor

din postarea Co-organizatorului, extragerea castigatorului si a rezervelor, validarea castigatorului si

livrarea premiului vor fi realizate de catre agentia Field Star S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada

Dionisie Lupu Nr. 70-72, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic

de inregistrare RO15600992, in calitate de Imputernicit, denumita in continuare “Agentia ”.

1.6. Desfasurarea Campaniei va fi realizata pe platforma de socializare Instagram, in colaborare

cu Adina Naneș creator de continut, in calitate de Co-organizator, pe pagina:

https://instagram.com/adina_nanes , denumita in continuare “Domeniu de inscriere”.

1.7 Agenția va fi numită in continuare “societate comercială implicată in organizarea Campaniei”.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFÃŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată si se desfasoară in colaborare cu Adina Naneș, creator de continut, pe

platforma de socializare Instagram, pe pagina publica: https://instagram.com/adina_nanes.

Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei si exclusiv pe pagina de

Instagram : https://instagram.com/adina_nanes .

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura în perioada 18.12.2022, ora 14:00 – 21.12.2022, ora 23:59,

(denumită în continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării

acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniţi la

data începerii Campaniei, cetăţeni români sau cetăţeni străini, rezidenţi în România, sau cu domiciliul

sau reşedinţa, chiar temporară, în România. Toate condiţiile enumerate trebuie îndeplinite la data

începerii Campaniei.

4.2 La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

a. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Organizatorului;

b. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Agenţiei;

c. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Co-organizator;

d. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) prestatorilor de servicii de leasing de

personal ai Organizatorului, indiferent de locaţia Organizatorului în care sunt alocaţi acesti prepuşi;

e. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) prestatorilor de servicii de orice fel ai

Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al

depozitelor, şi al oricaror imobile/locaţii în cadrul cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea. Se

aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajaţii acestor prestatori o

desfăşoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locaţiile în cadrul cărora Organizatorul îşi

desfăşoară activitatea;

f. membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele a. – g. de mai sus (însemnând copii,

părinţi, soţ/soţie, frate/sora);

g. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a

persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului Regulament.

4.3. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate

falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs utilizatorii care postează mesaje cu

conținut care promovează violența psihică, verbală sau fizică. De asemenea, Organizatorul își rezervă

dreptul de a șterge toate comentariile care nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau

care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare,

defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor și nici

comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale și comentariile prin

care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau

orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA

5.1 1 (un) Blender nutribullet 0C22300021, in valoare de 618.75 ron (TVA inclus)

5.2 Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia

în bani; în cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta

descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.3 Premiul se va acorda persoanei al cărei comentariu va fi extras castigător. Extragerea se va face

prin intermediul site-ului www.random.org, iar comentariu va fi validat ca şi câştigător, doar dacă s[1]au îndeplinit toate condițiile menționate în prezentul regulament. În caz contrar, se vor extrage 20

rezerve. Prima persoană care îndeplineşte toate condiţiile de participare va câştiga premiul.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie să:

A. Să mentioneze o rețetă din minim 3 ingrediente pe care ar prepara-o cu blenderul nutribullet.

Comentariul se postează pe contul de Instagram https://instagram.com/adina_nanes, la postarea

concursului.

B. Să eticheteze un prieten, in același comentariu.

C. Persoana care a postat comentariul trebuie obligatoriu să dea follow conturilor de instagram

nutribullet Romania (https://instagram.com/nutribullet.romania/) si Adina Naneș

(https://instagram.com/adina_nanes).

D. Pentru a fi validat, comentariul trebuie să fie la postarea cu Concursul. Nu se vor lua în calcul reply[1]urile la postare sau comentariile din orice altă secţiune decât cea a Concursului.

E. Se vor valida doar participanții care îndeplinesc toate cerințele menționate la secțiunea 6.1

F. Un participant poate posta un singur comentariu pe toată perioada concursului, care să conțină o

singură persoană etichetată. În caz contrar, participantul va fi descalificat şi nu va intra în extragere.

În cazul în care această regulă de participare nu este respectată, potenţialul câştigător extras va fi

invalidat şi se vor contacta rezervele, în ordinea din lista generată în urma extragerii. Aceeaşi regulă

se aplică şi pentru rezerve.

G. Să aibă un cont de utilizator pe site-ul Instagram, public, cu nume, prenume și poze reale. În cazul

în care un participant nu are cont, îşi poate creea pe site-ul www.instagram.com. În cazul în care

username-ul nu corespunde cu numele și prenumele reale, câștigătorii anuntați sunt obligați să

furnizeze numele și prenumele real, precum și să facă dovada calității de deținător al contului de

Instagram. Se vor descalifica automat înscrierile făcute de pe conturi create special pentru concursuri

sau conturi false. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă

furnizată de participanți și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

H. Se vor considera valide doar comentariile postate în intervalul de desfăşurare al Concursului.

I. Nu se vor lua în considerare comentariile dublate.

6.2 Pentru a fi validat ca şi câştigător în Campanie, un participant la Campanie trebuie să

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să întrunească criteriile de participare conform Secţiunii 4 de mai sus;

- să întrunească criteriile de participare conform Secţiunii 6 de mai sus;

- să respecte prevederile prezentului Regulament;

6.3 Câştigătorul va fi desemnat în mod aleator și se va alege din lista participanților care

îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament, în data de

22.12.2022, la sediul Organizatorului, în prezenţa unui notar. Anunțarea câștigătorului se va face în

data de 23.11.2022. Pentru stabilirea câștigătorului se va folosi pagina web www.random.org după

cum urmează - Vor fi introduse numele tuturor participanților care îndeplinesc toate condițiile de

participare menționate în prezentul regulament, înscriși în perioada 18.12.2022, ora 14:00 –

21.12.2022, ora 23:59, în câmpul pus la dispoziție la adresa http://www.random.org/lists/. Se va

utiliza apoi funcția “Randomize” / “Aleator” pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor numelor

introduse în listă. Se va genera o listă: Prima persoană generată din listă este desemnată

câștigătoare. Următoarele 20 persoane generate sunt considerate rezerve, în cazul în care

câştigătorul nu poate fi contactat timp de 48 de ore, nu trimte documentele solicitate în acest timp

sau nu întruneşte toate condiţiile de participare şi este descalificat. Câştigătorul va fi contactat prin

intermediul reţelei de socializare Instagram.

6.4 În procesul de validare care se va derula cu Agenţia, Organizatorul si Co-organizatorul,

câştigătorul premiului constând în 1 (un) Blender nutribullet 0C22300021, va completa şi semna

procesul verbal de câştigător, va furniza o copie lizibilă a cărţii de identitate/ paşaportului şi va

confirma faptul că îşi exprimă acordul pentru colectarea, prelucrarea şi stocarea datelor personale

ce au fost comunicate, şi pentru introducerea acestora în baza de date a Organizatorului în vederea

participării la Campanie şi a îndeplinirii de către Organizator a obligaţiilor sale legale. Documentele

menţionate vor fi expediate prin curier în termenul comunicat de reprezentantul Agenţiei.

În cazul în care câştigătorul nu dorește să completeze şi să expedieze procesul verbal de câştigător,

şi/ sau nu îndeplinește condiţia de vârstă pentru participarea la Campanie sau orice altă condiţie

menţionată în prezentul Regulament, acesta va fi descalificat. Premiul se va acorda către persoana

desemnată rezervă, cu condiţia să fie respectate toate condiţiile de participare. În cazul în care

niciuna dintre persoanele desemnate ca fiind rezervă nu va fi validată (nu va întruni toate condiţiile

de participare), premiile respective vor rămâne în posesia Organizatorului.

Dupa validarea câştigătorului, Agenţia va expedia premiul prin intermediul unei firme de curierat

către acestia în termen de 10 zile lucrătoare, împreună cu un proces verbal pe care câştigătorul are

obligaţia să îl returneze semnat, în format fizic sau electronic. Expediţia premiului se va face doar pe

teritoriul României.

6.5 Câştigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea

acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

6.6 Premiul Campaniei trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile Regulamentului, în

caz contrar, premiul nerevendicat ori necâştigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de către

Organizator.

6.7 Câştigătorul va fi anunțat pe pagina https://instagram.com/adina_nanes, în secțiunea de

comentarii a postării de concurs.

SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RÃSPUNDERII

7.1 Prin participarea la Campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se

obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor si condiţiilor impuse de Organizator prin

prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a

participanţilor şi eventualilor câştigători.

7.2 Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au

nici o obligaţie de a întreţine corespondenta cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar

ulterior acordării efective a premiului sau după termenul de revendicare a premiului prevăzut în

prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului

este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

7.3 Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei

Campanii, nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

• Comentarii la postarea cu concursul în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei sau care

nu respectă regulile de participare.

7.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară

înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective

vor fi anulate.

7.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care,

prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

7.6 Prin participarea la Campanie, participantul şi reprezentantul legal al acestuia (dacă e cazul)

declară pe propria raspundere că a luat la cunoştinţă, şi este de acord cu, următoarele:

a. Participantul şi, după caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) răspunzător(i)

pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

b. Participantul si, după caz, reprezentantul legal al acestuia declară că participantul nu suferă

de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului;

c. Participantulsi, după caz, reprezentantul legal al acestuia, este conştient de condiţiile normale

de utilizare a premiului şi participantul poate face uz de acestea fără a constitui o ameninţare la

adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur;

d. Participantul şi, după caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor

personale ale participantului şi, după caz, ale reprezentantului legal al acestuia, în condiţiile şi în

scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

7.7 Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în Campanie:

a. nu sunt raspunzători pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii şi nu acordă

termen de garanţie de utilizare pentru acestea;

b. nu sunt raspunzători pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor după

momentul preluării lor de către câştigători;

c. sunt exoneraţi de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla

participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către

câştigători în legătură cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura

acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii,

respectiv vătămării sau daune aduse patrimoniilor;

e. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigători unor terţi

în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECŢIUNEA 8. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să

nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu prevederile

legii 190/2018, a Regulamentul General de Protectia a Datelor 2016/679 și normele legale aplicabile.

Datele personale furnizate de participanți nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de

altă persoană în vreo bază de date fără acordul participanţilor la activitatea promoțională, aceste

date fiind necesare numai şi exclusiv pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor campaniei.

8.2 Datele vor fi stocate exclusiv pe perioada necesară desfășurării concursului și acordării premiului,

precum și pentru o perioadă de 2 luni de la finalizarea concursului, pentru a asigura conformitatea

utilizării premiilor.

8.3 În ceea ce privește datele pe care le oferiți platformei Instagram, odată cu crearea sau/și

utilizarea contului de utilizator, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Instagram, care

poate fi accesată aici: https://help.instagram.com/519522125107875

SECȚTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

1. TAXE SI IMPOZITE

1.1. In cazul premiului acordat in cadrul acestei campanii, Agentia in calitate de platitor de

venituri obtinute de castigatori se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca si sa

declare impozitul datorat pentru aceste veniturii, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015

privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1 Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment

ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive

independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

10.2 Organizatorul, Agenția si Co-organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situația în care, din

cauza intervenirii unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit, premiile nu poate fi

înmânate câştigătoriilor la termenul stabilit conform prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau,

în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti

române competente din Bucureşti.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

12.1 Prin participarea la această Campanie, participanţii si, după caz, reprezentanţii legali ai

acestora, sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi

condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

11.2 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit în copy-ul postarii.

SC DE’LONGHI ROMANIA SRL

prin FIELD STAR SRL

No comments

Thank you for your wonderful words!

Web Statistics